Obchodné podmienky

Infobar icon

Pracujeme! Doručujeme do 24 hodín!

Vyberte si typ vozidla
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Aircentrum.sk

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Autoservis R-centrum s.r.o 

930 39, Zlaté Klasy, Malomágerská cesta 822/5
Slovenská Republika
IČO: 36277291
DIČ: 2022099662

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: s.r.o, Vložka číslo:  17778/T

 

Zodpovedná osoba a kontakt

Mgr. Adrián Ruman 
mail: info@aircentrum.sk
tel:    +421904148006

 

Pracovná doba: 

Pon - Štv:   8:00-16:30
Pia:             8:00-14:30

1) O registrácii

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na stránke www.aircentrum.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

3) Doprava a platby

O možnostiach dopravy a platby čítajte v samostatnom článku tu.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad (alebo sa pošle cez email). Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Autoservis R-centrum s.r.o. poskytuje 24  mesačnú záruku v prípade, ak si kupujúci hradí všetky náklady spojené s prepravou, montážou a demontážou. V opačnom prípade platí ZÁKONOM STANOVENÁ záruka 3 mesiace pre repasované produkty. Trojmesačná záruka platí aj v prípade nevrátenia vratného dielu (ak je tak žiadané v popise produktu). Vrátením starého dielu sa predĺži záruka na 24 mesiacov od nákupu, aj keď sa vráti po troch mesiacoch. Nároky z vád tovaru sa nedotýkajú nároku na náhradu škody. Kupujúci môže požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodaním chýbajúceho tovaru alebo požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  1. Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  2. Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

9) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok. Kupujúci sa musí dopredu dohodnúť s predávajúcim o spôsobe doručenia reklamovanej súčiastky, najmä ak je potrebný prevoz auta odťahovou službou alebo hrozia iné náklady spojené s reklamáciou! Naša spoločnosť garantuje vrátenie 100% kúpnej sumy v prípade nespokojnosti - pre podmienky klik sem!

10) Záloha za starú súčiastku

Repasované produkty našej spoločnosti sa predávajú výmennym spôsobom - my Vám predáme opravený diel a Vy nám vrátite svoj starý / chybný diel do 30 dní. Záloha za vrátenie starej súčiastky je pripočítaná k cene produktu, pričom Vám ju vrátime po obdŕžaní Vašej starej súčiastky. K faktúre bude pribalené tlačivo, v ktorom vyplníte Vaše číslo účtu kam Vám vrátime peniaze (tlačivo je potrebné pribaliť k starému dielu a poslať naspäť). Staré súčiastky neposielajte ako dobierku! Pre viac info nás kontaktujte!

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš tím Aircentrum

Obchodné podmienky sú platné od 20.2.2018 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia