Reklamačný poriadok

Infobar icon

Pracujeme! Doručujeme do 24 hodín!

Vyberte si typ vozidla
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu AIRCENTRUM.SK

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

Úvodné ustanovenia.


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode AIRCENTRUM.SK je AUTOSERVIS R-CENTRUM s.r.o. / Mgr. Adrián Ruman, Zlaté Klasy 822, 930 39.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.


Postup vybavovania reklamácií.


1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo  elektronickou poštou.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Kupujúci sa musí dopredu dohodnúť s predávajúcim o spôsobe doručenia reklamovanej súčiastky, najmä ak je potrebný prevoz auta odťahovou službou alebo hrozia iné náklady spojené s reklamáciou.

6. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

7. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa.

8. Preprava je hradená stranou kupujúceho. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

9. Zásielka musí byť kompletná a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe.

10. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

11. Reklamácia je uznaná v pripade ak tlmič: má deravý vak, viditeľne tečie olej alebo búcha počas jazdy. Estetické chyby ako škabance a preliačeniny sa neuznajú ako dôvod reklamácie. Reklamácia sa neuznáva ak nefunkčnosť súčiastky bola spôsobená neodbornou montážou, dopravnou nehodou, prírodnou alebo inou katastrofou. Reklamácia sa neuznáva ak dôjde k úprave súčiastky alebo sa súčiastka namontuje na upravený podvozok. Pri montáži nového kompresora je potrebné odstrániť všetky zdroje úniku vzduchu v systéme. Porucha kompresora spôsobená inou chybou v systéme (napr. deravý vankúš pruženia) sa neuznáva ako reklamácia.

12. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

13. Chybný alebo poškodený tovar bude opravený, vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.

14. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

15. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.
 

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 20.2.2018 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia